2014/07/4c50d_Stephen_Gately_default

Boyzone sing at Stephe...

2014/05/bc307_Stephen_Gately_default

Boyzone – A Trib...

2012/09/4c0eb_Stephen_Gately_default

Bright Eyes – St...

2012/08/0f797_Stephen_Gately_default

Stephen Gately –...

2012/05/8930d_Stephen_Gately_default

Stephen Gately wedding...

2012/05/b0191_Stephen_Gately_default

Boyzone – Stephe...

2011/12/36e54_Stephen_Gately_default

Ronan Keating pays tri...

2011/10/08fde_Stephen_Gately_default

Stephen Gately –...

2011/10/2e34f_Stephen_Gately_default

Stephen Gately –...