אריק איינשטיין — הימים הארוכים העצובים

Video for Arik Einstein's 1968 song, "The Long, Sad Days. Nostalgic Tel Aviv of long ago. Enjoy! Music: Shalom Chanoch. Words: Arik Einstein
Video Rating: 4 / 5

Current day month [email protected] *